TILSTANDEN PÅ JORDEN FØR VANNFLOMMEN

Av Torolf Karlsen

Tiden fra Adam til vannflommen var 1656 år ifølge Usshers kronologi. Denne tidsrammen er kun basert på de gamles levealder i 1. Mos 5. Det kan likevel være en del usikkerhet knyttet til dette tallet om det skulle finnes tider og aldre knyttet til disse personer eller andre personer som ikke er tatt med i 1. Mos 5.

Arkeologiske funn fra denne perioden er umulig å finne ettersom alt forsvant og ble begravd i de enorme vannmassene som kom i bevegelse under vannflommen. Alt ble med det samme begrav i sedimentene som dekker jorden og havet i etterkant av denne enorme katastrofen.

Det betyr at kunnskapen om tiden før vannflommen er kun å finne i Bibelen, all annen kunnskap om flommen i andre ikke-inspirerte skrifter er upålitelige, feilaktige eller bare sagn.

VANNDAMPEN I STRATOSFÆREN
Vi finner i de første kapitlene i 1 Moseboken beretning om hvordan Gud delte vannet på jorden og plasserte noe under himmelen og noe over himmelen. Det som var under himmelen og altså på jorden, ble hav. Det som ble plassert over himmelen (atmosfæren/stratosfæren) ble et enormt teppe av forstøvet vann som omsluttet hele kloden.

Den nærmeste sammenligning vi kan tenke oss er det som skjer i et drivhus hvor fuktigheten ikke trenger ut og hvor solstrålene passerer gjennom at tak hvor en viss filtrering kan finne sted mot skadelige stråler som f. eks. de ultrafiolette stålene.

"Og Gud sa: La det bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann. Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik. Og Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble aften, og det ble morgen, andre dagen." 1Mos 1:6-8

Denne enorme ring av vanndråper rundt jorden virket sannsynligvis som et enormt filter som stoppet skadelig stråling fra verdensrommet og spesielt de som kom fra solen. Dette må ha vært en av årsakene til menneskenes lange levealder som kunne strekke seg mot nærmere 900 til 1000 år.

FORKLARER VANNFLOMMEN
Dette enorme lager av vann over og i stratosfæren falt ned på jorden som regn og var med å skape vannflommen. Samtidig ble vannet som var lagret i jordens dyp åpnet og sammen med vannet som falt ned "fra himmelen" skapte den store flommen som dekket alle fjell på kloden.

La oss forstå at jorden var opprinnelig en vann-planet. Bibelen forteller at det var store dyp og Guds Ånd svevde over "vannene". Dette vannet ble skilt slik at det tørre land kom til syne. Denne første tilstand kom tilbake til jorden i vannflommen og vannet dekket igjen jorden og sto over alle fjell.

"Og jorden var øde og tom, og det var mørke over det store dyp, og Guds Ånd svevet over vannene." 1Mos 1:2 NB

Apostelen Peter sier:
"Han sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynner Noah – selv den åttende – den gang han førte vannflommen over de ugudeliges verden." 2Pet 2:5 NB

"Men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra eldgammel tid var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom vann. Ved dette gikk den daværende verden under, da den ble oversvømmet av vann." 2Pet 3:5-6 NB

JORDENS MAGNETFELT
Et annet faktum som ikke er omtalt i Bibelen men som likevel kan tas med her, er at jordens magnetiske felt var langt sterke enn det er i dag. Man vet i dag at et slikt magnetfelt er med på å avvise skadelige elektroner og protoner som kommer fra solen. Dette spesielt når solflekkene vokser og eksploderer ut i verdensrommet og mot vår egen klode. Dette magnetfeltet er med på å beskytte alt liv på planeten vår fra flere typer dødelig stråling og elektroniske partikler som jorden hele tiden bombardes med. Det er et kjent faktum at dette kraftfeltet av jordmagnetisme har blitt kraftig redusert fra det opprinnelige nivået.

Jordens magnetiske felt har blitt målt inngående i løpet av de siste 150 årene. Det viser seg at styrken i jordens magnetfelt har blitt redusert urovekkende i løpet av denne tiden. Magnetfeltets styrke har blitt redusert med ca. 50 prosent i løpet av de siste 1400 årene. Magnetfeltet var åtte ganger sterkere for 7000 år siden enn hva det er i dag. En regner med at for 7000 år siden var magnetfeltet 32 ganger sterkere enn hva det er i dag.

Slik skadelig stråling skader de menneskelige genene og skaper utallige mutasjoner i arvestoffene. Menneskeheten er kraftig redusert mot hva som var status for menneskeheten FØR vannflommen, fordi disse beskyttende faktorer ikke lenger er til stede i tilstrekkelig grad. Etter vannflommen ser vi at menneskenes levealder ble kraftig redusert og ingen ble mer en noe over 120 år gamle.

JODENS KLIMA PÅ DEN TIDEN
Den forut nevnte drivhuseffekten som eksisterte i tiden før vannflommen hadde svært gunstig innflytelse på jorden og miljøet på den tiden må ha vært perfekt. Været var mildt og det fantes ingen ting som minnet det minste om istider eller frost noen steder på jorden. Heller ikke noen form for ørkener noe sted på kloden. Den stabile luften førte til en jevn tilførsel av temperert luft over hele kloden og fenomener som storm og uvær var helt ukjent.

Mange vitenskapsmenn tror på kosmologien som er gitt i skriften, sier at det var et tykt teppe av vanndamp rundt hele jorden. Vekten av denne vanndampen utgjorde et atmosfærisk trykk som var mye høyere enn det er i dag.

Klimaet var hele tiden konstant med en temperatur på 22 grader Celsius. Det eksisterte ikke nedbør i form av regn. Det var heller ikke vind over jorden slik vi opplever det i dag. Den eneste form for fuktighet var dugg som kom over jorden tidlig om morgenen og denne duggen vannet jordens overflate.

Solen opplevdes som en diffus lyskilde. Teppet av vanndamp som lå over joden i atmosfæren skapte slike forhold. De skadelige stråler fra solen og/eller fra rommet ble filtrert bort før de nådde overflaten på jorden. Alt dette førte til en drivhuseffekt med en sub-tropisk atmosfære hvor vegetasjon og trær vokste sterkt over hele jorden. Dette er historien om himmelen og jorden da de ble skapt.

På den dagen da Gud Herren gjorde jord og himmel, fantes det ennå ingen av markens vekster på jorden, og ingen av markens planter var ennå grodd fram, for Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og det fantes ikke et menneske til å dyrke landjorden. Men en tåke steg opp av jorden slik at hele landjordens overflate ble vannet. 1Mos 2:4-6 Markene og de store skogene ble vannet av fuktighet som steg opp fra kilder. Elvene som var, og som er beskrevet i 1 Mosebok, fikk sitt vann fra disse store kildene som sprang frem fra jordens indre.

"Men en tåke steg opp av jorden slik at hele landjordens overflate ble vannet."
1Mos 2:6 NB

Det eksisterte ikke epidemier aller sykdommer forårsaket av genfeil. Alle mennesker var jevnt over friske og de bibelske personene levde lenge for deres gener var feilfrie. De gamle døde av alderdom bortsett fra Enok som bare ble 365 år gammel. Han ble som kjent bortrykket fra jorden og gikk til Gud Herren.

JORDENS TOPOGRAFI
Det er sannsynlig at før vannflommen var jorden ganske flat. Dette står ikke med rene ord i Bibelen. Men med tanke på vannflommen og den effekt det vannet hadde på alt jordsmonn, kan man forestille seg at flommen var den dymaniske kraften som formet jordens topografi slik vi kjenner den i dag. All løs masse, så som jord og stein ble løftet opp av sentrifugalkraften. Jorden gikk rundt sin egen akse mens vannet fungerte som vannet i en vaskemaskin og veldige krefter flyttet på alt som kunne flyttes på. Dette er logisk tankegang.

Skoger og all løs masse ble virvlet rundt og rundt i de enorme vannmassene.

Etter hver som flommen stoppet begynte vannet å finne sin vei tilbake til havet og til sine opprinnelige kilder. Gravitasjonsloven fungerte slik at alt sank dypere og dypere nedover. Denne prosessen skapte sedimentene som finnes i 95 % av jodens hav og på land og man fikk fjell og daler, slik jordens topografi er i dag. Dette er logiske konsekvenser av vannflommen, såfremt man tror at Bibelen er sann. Ut av dette kaoset kom en ny jords skapt av kreftene i den store vannflommen.

SYNDEFALLETS KONSEKVENSER PÅ ALT LEVENDE
Det er klart fra Bibelen at det fant sted et syndefall i Edens hage. Død var ukjent i begynnelsen, de levde i uskyldighetens tidsalder. Gud hadde fellesskap med de første mennesker men dette forandret seg når Adam og Eva lyttet til djevelens røst og spiste av den forbudte frukten.

Døden trådte inn i verden og begynte umiddelbart å påvirke mennesket først.
Kain, det første menneske som ble født, ble en morder. Han slo i hjel sin bror Abel. Mange planter begynte å mutere og begynte å bære torner og tistler. Gode bakterier ble til skadelige bakterier og dyrene opplevde at de gikk fra å være planteetere til å bli rovdyr.

Men det verste var at mennesket som var skapt i Guds bilde begynte å opponere mot Gud og ga ham skylden for alt som var galt. Synden trengte igjennom til alle mennesker og brakte døden med seg. Disse endringene kom langsomt men ondskapen utviklet og forsterket seg inntil Gud sa; Stopp.

Gud hadde en plan om en frelser som ble kalt "kvinnens ætt" som skulle knuse slangens hode og forsone menneskeheten med Gud. Det var derfor nødvendig å holde en hellig og gudfryktig slekt i live inntil forløseren kom. Denne slekten kan vi følge i hele Det gamle Testamentet.

- Da sa Herren Gud til slangen: Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet fremfor alt fe og fremfor alle markens dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Fiendskap setter jeg mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. 1Mos 3:14-15 NB

DEN FØRSTE TERMODYNAMISKE LOV
Denne lov sier at det ikke foregår noen skapelse i dag. Den sier også at alt som er skapt, forblir det samme. Ingen ting legges til eller trekkes fra. Det betyr at det alltid til enhver tid er like mye eller lite av en hver ting. Det er alltid like mye vann på kloden, enten i havet eller i vann eller i elver eller i regnet som faller. Vannet skifter form. Det finns i havet, det finns i vannene, det finns i elvene og i regnet som faller eller i snø. Et tre begynner som et frø. Det utvikler seg og blir til et stort tre. Men etter hvert forvitrer det og dør. Treet endrer form og blir til jord igjen men fra dette jordsmonn vokser det opp et nytt tre. Det samme gjelder alle andre ting. Skapelsen er konstant til en hver tid.

"Det som har vært, er det som skal bli. Det som er hendt, er det som skal hende. Det er intet nytt under solen. Blir det sagt om noe: Se, dette er nytt! – så har det vært til for lenge siden, i svunne tider som var før oss." Fork 1:9-10 NB

DEN ANDRE TERMODYNAMISKE LOV
Denne lov sier at det i skapelsen foregår en stadig og vedvarende nedbryting av alle ting. I bibelsk terminologi vil vi kalle denne lov "forgjengelighetens lov" som apostelen Paulus taler om i Romerbrevet 8:18. Denne lov begynte å virke fra første dag etter syndefallet. Den andre termodynamiske lov bekrefter hva vi alle vet og som vi observerer hver eneste dag. Alt blir eldre og svakere og dør til slutt. Denne lov har effekt på alt det skapte. Selve jorden er underlagt denne loven og er bekreftet av Guds ord:

"I gammel tid grunnfestet du jorden, og himlene er et verk av dine hender. De skal forgå, men du blir stående. De skal alle eldes som en kledning, som klær skifter du dem ut, og de blir skiftet ut." Sal 102:26-27

Alle religionsstiftere har avgått ved døden i henhold til "den andre termodynamiske loven", Buddha, Muhammed, Zoroaster, Konfucius, Caesar og Marx. Alle, bare ikke Jesus Kristus. Han siret over døden og blir til evig tid.

"Og likesom det er menneskenes lodd én gang å dø, og deretter dom," Heb 9:27

Kilder:
Bibelen NB,
Many infallible Proofs av Henry Morris
 
     
     
  toppen  
     
     
 
 

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net