JØDEFOLKET GJENNOM HISTORIEN

Av Torolf Karlsen

Israel er et lite folk sammenlignet med de andre store verdensrikene som kom og gikk i rask rekkefølge slik som også GT forteller oss. Disse verdensrikene er nevnt i Biblene med overraskende detaljrikdom fordi det kom i berøring med Guds folk, Israel.

Bibelen er ikke en historiebok men det den forteller om historien er sant. Både rikene, deres konger og hovedsteder og andre veldige handlinger er gitt oss i Guds ord.

Skapelsen av jorden
Jordens alder vet ingen. Men den kan være svært gammel. Da Gud uttalte og sa: Det bli lys og hele treenigheten aktivt tok del i skapelsen, må vi forstå at jorden som sådan allerede var en virkelig plantet som hadde blitt ubeboelig, den var i mørke og det eksisterte kun tomhet. Men Guddommen tok seg fore å skape og gjøre jorden beboelig for mennesker som skulle skapes i Guds lignelse. Så Gud "gjorde" alle ting klart for denne nye skapning, mennesket.

Menneskehetens alder
Menneskeheten er i dag om lag 6000 år gammel. Fra skapelsen til Noa gikk det 2000 år. Fra Noah til Abraham gikk der 2000 år. Fra Abraham til Kristus, hans død og oppstandelse, gikk der 2000 år. Vi venter nå på at Kristus skal komme tilbake frelse sin menigheten og sitt folk, Israel og opprette sitt rike som skal vare i 1000 år. Dette blir til sammen 7000 år. Det er tiden som vil løpe helt frem til evigheten tar over historien.

Syndefallet i Eden
De første menneske fikk en nydelig hage til sin disposisjon. Her var alt de trengte og hagen hadde mange trær. De første menneskene var vegetarianere. I denne hagen vandret Herren sammen med de første menneskene og samtalte med dem. Vi tror at den personen som fysisk var sammen med Eva og Adam var Sønnen, han vi kjenner som Kristus i NT. For Gud kan ingen se og heller ikke Ånden, for han har ikke eget legeme – så langt vi forstår. Mennesket falt i synd på grunn av ulydighet og ble drevet ut fra Edens hage. Menneskeheten hadde sin begynnelse fra disse, som også Paulus sier i sin tale til grekerne på Areapogos.

- Han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene mellom deres bosteder. Apg 17:26 NB


 

Du kan lese hele dokumentet ved å klikke her

     
     
  JESUS OM ENDETIDEN I MATTEUS 24

Av Torolf Karlsen
  - Jesus forlot templet og gikk ut. Da kom disiplene hans for å vise ham tempelbygningene. Men han svarte og sa til dem: Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned. Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, kom de til ham og spurte: Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme og på denne tidsalders ende? Matt 24:1-3 NB 

Templet skal ødelegges og Jerusalem legges øde

Jødene trodde at så lenge templet sto, var de uovervinnelige. For i templet var Guds nærvær og hvis Gud Herren var der kunne ingen fiende beseire dem. Det som også var en sannhet var at dersom Jehova forlot templet, ville de ikke lenger ha noen beskyttelse.

Jesus forutsier templet ødeleggelse her i Matteus 24:1-3. Denne ødeleggelse er tilnærmet total. Stein skal ikke bli tilbake på stein. Det gikk nøyaktig slik Jesus forutsa. I år 70 brøt de romerske legionærene gjennom muren o kring byen og trengte inn i Jerusalem. Noen opprørske romerske soldater kastet en brennende fakkel inn gjennom en de åpne vinduene inn til selve templet og ilden tok fyr i noe olje som var på innsiden av de hellige rommene. Straks sto hele bygningen i full fyr. Timen var kommet da jødenes stolthet skulle brytes og straffedommen måtte komme over dem. Det Jesus sa om katastrofen som måtte komme over dem før deres fred kunne komme, var da i ferd med å skje. Han som kunne bevare dem fra ødeleggelsen var forkastet og hadde gått derfra med disse ordene. (Josephus Flavius: The War of the Jews)

- Jerusalem, Jerusalem! Du som slår i hjel profetene og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. Se, huset deres skal bli liggende øde! For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Matt 23:37-39 NB

- For selv dine brødre og din fars hus – selv de er troløse mot deg. Selv de roper etter deg av full hals. Tro dem ikke når de taler fagre ord til deg! Jeg har forlatt mitt hus og forkastet min arv. Jeg har gitt min sjels elskede i hennes fienders hånd. Jer 12:6-7 NB

Jesus om Jerusalems ødeleggelse
Jesus taler om Jerusalems ødeleggelse og hedningefolkenes frelse i en av sine lignelser. Hør her:

- Himlenes rike er å ligne med en konge som gjorde bryllup for sønnen sin. Han sendte tjenerne sine ut for å kalle de innbudte til bryllupet. Men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut, og sa: Si til de innbudte: Se, jeg har gjort i stand mitt måltid, oksene og gjøfeet er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet! Men de brydde seg ikke om det og gikk sin vei, en til sin åker, og en til sin handel. Men andre la hånd på tjenerne hans, de mishandlet dem og slo dem i hjel. Da ble kongen harm, han sendte ut sine krigshærer og drepte disse morderne og satte ild på byen deres. Matt 22:2-7 NB

 
     
Du kan fortsette å lese hele dokumentet her
     
     
  toppen  
     
     
 
 

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net