ARGUMENTER MOT POST-TRIBULASJONISMEN
 
Vi lager en enkel begrepsforklaring her for å unngå forvirring

1 LÆREN OM BORTRYKKELSE FØR TRENGSELSTIDEN
(PRE-TRIBULASJONISME)
2 LÆREN OM BORTRYKKELSE ETTER TRENGSELTIDEN
(POST-TRIBULASJONISME)
3 LÆREN OM BORTRYKKELSE I MIDTEN AV TRENGSELSTIDEN
(MIDT-TRIBULASJONISME
   
Den tidlige menigheten levde i troen på Jesu umiddelbare komme. Deres forventning var at Kristus kunne komme når som helst. Pre-tribulasjonismen eller lære om Jesu komme FØR trengselstiden, er den eneste som er harmoni med læren om Jesu komme til enhver tid. Før vi betrakter argumentene som brukes av talsmenn for post-tribulasjonismen, bør man observere de grunner som post-tribulasjonismen hviler på.

(1) Post-tribulasjonismen må være basert på en fornektelse av dispensasjonismen (læren om tidsaldrene i Bibelen). Læren om bortrykkelsen ETTER trengselstiden kommer i skade for å plassere menigheten i det spesielle tidsrom i profetien som kalles for "en trengselstid for Jakob" (Jer 30:7) Med dette hviler argumentet om bortrykkelsen på en fornektelse av skillet mellom Israel og kirken

(2) Post-tribulasjonismen hviler på en fornektelse av bibelsk undervisning om naturen og hensikten med trengselperioden. Mens skriften bruker slike begreper som vrede, dom, harme, prøving, problemer og ødeleggelse for å beskrive trenselsperioden og sier at den guddommelige hensikten denne trengselstiden er å utøse Guds vrede og dom over synden. Med dette kommen en i skade for å forkludre viktige sider i forståelsen av det profetiske ordet.

(3) Post-tribulasjonismen må fornekte alle forskjeller en kan finne i skriften mellom bortrykkelsen og Kristi annet komme til Oljeberget, noe som gjør disse to profetiske begivenhetene til én hendelse.

(4) Post-tribulasjonismen må fornekte læren om umiddelbarhet, dvs. læren om at Jesus kan komme til enhver tid og når som helst, og erstatte undervisningen om bortrykkelsen med en lære som sier at en rekke tegn må først oppfylles før Herrens komme kan skje.

(5) Post-tribulasjonismen bruke og fortolke viktige skriftsteder som viser Guds program for Israel (Matteus 13; Matt 24-25; Åp 4-19) og overføre disse til å bety kirken istedet for Israel. Det vil dermed bli klart at denne læren hviler i hovedsak på et system av fornektelser og tolkninger som hevdes av pretribulasjonismen som lære absolutt det motsatt.

HVORDAN SER JESU MENIGHET UT DERSOM BORTRYKKELSEN FINNER STED ETTER DEN STORE TRENGSEL?

Det er dem som hevder at menighetens bortrykkelse finner sted etter Den store trengsel. Først, hva er Den store trengsel? Dette begrepet er hentet fra tre steder i Bibelen: I Dan 12:1

"På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dagen noe folkeslag ble til og til den tiden. Men på den tiden skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken." Dan 12:1

"For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!" Matt 24:21

"Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kappene – hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod." Åp 7:13-14HERRENS DAG I BIBELEN

Trengselstiden er identisk med Herrens dag i Bibelen, både i GT og NT. Hver gang vi leser om Herrens dag, er den forbundet med trengsel, mørke og dom.
Vi kan gjengi mange skriftsteder om dette.

"Skrik og jamre dere! For Herrens dag er nær. Den kommer som en ødeleggelse fra Den Allmektige." Jes 13:6

"Ve dem som lengter etter Herrens dag! Hva vil dere med Herrens dag? Den er mørke og ikke lys." Amos 5:18

"Nær er Herrens dag, den store. Den er nær og kommer med stor hast. Hør! Det er Herrens dag! Full av angst skriker da kjempen." Sef 1:14

"Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv." 1.Tess 5:2-4

"Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden." Luk 21:34-35

HVOR LANG ER HERRENS DAG?

Herrens dag er ikke én dag a 12 timer. Herrens dag er en periode som vil vare i 7 år. Denne perioden tilsvarer den siste uken av profetien om de 70 årsukene i Dan 9:24-27.

Den 70. årsuken er igjen delt i to – 3 ½ pluss 3 ½ år. I denne uken har Antikrist makten på jorden og jorden opplever kolossale katastrofer slik vi finner det i Åpenbaringsboken fra kap 7 til 19.

I den store trengsel finner vi at Antikrist innfører sitt system, det som gir ham total makt over hvert menneske. Han innfører en merking av alle mennesker, sammen med sitt eget navns tall, 666. Alle som ikke tar dette merket på sin panne og sin hånd, bli drept ved halshogging.

"Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn." Åp 13:16-17

De som utsettes for disse prøvelsene, er de hellige som har blitt frelst ETTER bortrykkelsen. Disse lider martyrdøden, men opplever en spesiell oppstandelse like før Jesu annet komme.

"Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år." Åp 20:4

Menigheten av de hellige, de som har blitt frelst gjennom hele menighetens historie på jorden, og inntil Jesu første komme, er ikke å se på jorden etter kapitel 4 i Johannes Åpenbaring. De blir opprykket og bortrykket og kommer dermed ikke i betraktning i den store trengsel. Dette er symbolisk beskrevet i Johannes Åpenbaring 4, som sier:

"Deretter så jeg – og se, en dør var åpnet i himmelen. Og den første røsten som jeg hadde hørt tale til meg som en basun, sa: Kom opp her, og jeg vil vise deg det som skal skje etter dette. Straks ble jeg rykket bort i Ånden. Og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen". Åp 4:1-2 NB07

"Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone." Åp 3:10-11 NB07

Det er tydelig i vers 10 at det finns to grupperinger her.
De som tar vare på Jesu ord i tålmodighet, og "de som bor på jorden."
Den første gruppen blir bevart fra trengselen som skal komme, mens den andre gruppen utsettes for trengselstidens prøvelser. Disse prøvelsene er uten tvil forbundet med Herrens dag og Guds vrede, dvs. Den store trengsel.

DEN STORE TRENGSEL = GUDS VREDE

I Åpenbaringsboken leser vi om store prøvelser, idet seglene på boken brytes av Jesus, det ene seglet etter det andre. Da høres domsbasunene, og en ser vredesskålene bli tømt ut og det ropes Ve, Ve, Ve.

Hva er så Guds vrede? Vi trodde at Gud var en kjærlig Gud, så hvordan kan det være at han også kan vise vrede? Det kommer klart frem at Gud ER kjærlighet, men at han kan vise sin vrede også. Det er en rekke stiftssteder som taler om Guds vrede som skal åpenbares i endens tid.

"For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet." Rom 1:18

"På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn." Kol 3:6

"Og de sier til fjell og klipper: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede. For deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående?" Åp 6:16-17

GUDS VREDE SKAL IKKE KOMME OVER DEN NYTESTAMENTLIGE MENIGHETEN!

Men denne Guds vrede, som skriften taler om, skal ikke komme over Guds barn, helt frem til Jesu komme. Den store trengsel er tiden for Guds vrede, men menigheten skal reddes ut fra denne trengselen og fra Guds vrede.

"For de forteller selv om den inngangen vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans Sønn fra himlene – han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer." 1.Tess 1:9-10

"For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus," 1.Tess 5:9

"Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden." Rom 5:9


"Jasher bok", eller "Den rettferdiges bok", forteller hvordan Gud Herren lot alle de rettferdige dø, FØR vannflommen. Her en oversettelse av fire avsnitt som taler om dette. Vil du vite mer om "Jashers Bok", les HER


1651 etter skapelsen
Og alle menn som vandret på Herrens veier, døde i disse dager, før Herren brakte det onde over mennesket som han hadde erklært, for dette var fra Herren, at de ikke skulle se det onde som Herren snakket om om menneskenes sønner. 21

1536 etter skapelsen
Og etter mange år, i noahs fire hundre og åttende år, da alle disse mennene, som fulgte Herren, hadde dødd bort fra blant menneskenes sønner, og bare Methuselah da ble igjen, sa Gud til Noah og Methuselah, og sa: Tal og proklamer til menneskenes sønner. Og sier: Slik sier Herren, vender dere tilbake fra dine onde veier og forsak deres gjerninger, og Herren vil omvende seg fra det onde som han erklærte å gjøre mot dere, slik at det ikke skal skje.

1422 etter Skapelsen:
Og Jared, sønn av Mahlallel, døde på den tiden, i det tre hundre og trettisjette [366] året av Noahs liv. Og alle Jareds dager var ni hundre og sekstito år, og han døde. Og alle som fulgte Herren døde i disse dager, før de så det onde som Gud erklærte å gjøre på jorden.

1422 etter skapelsen
Og alle menneskenes sønner som kjente Herren, døde det året før Herren påførte dem det onde. for Herren ville at de skulle dø, for ikke å se det onde som Gud ville påte seg sine brødre og slektninger, slik han hadde så erklært å gjøre.

Kilde:
Ancient Book of Jasher, Johnson, Ken.
Den rettferdiges bok - Se: Josva 10:13, 2 Sam 1:18

HVORDAN SKAL VI BLI FRELST FRA GUDS VREDE?

Vi skal bli frelst ut fra vreden ved en bortrykkelse. De hensovede i Kristus skal først oppstå, og vi som lever skal, sammen med dem, bli rykket bort fra denne onde verden til et møte med Jesus på skyene.

"Se, jeg sier dere et mysterium: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, brått, i et øyeblikk, ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet." 1.Kor 15:51-52

"For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren." 1.Tess 4:16 -17

Vi tar også med et avsnitt fra Jes 26:19-21 NB

"Dine døde skal bli levende. Mine lik skal stå opp. Våkn opp og juble, dere som bor i støvet! For dugg over grønne urter er din dugg, og jorden gir døde tilbake til livet. Mitt folk, kom inn i dine kamre og lukk dørene etter deg! Skjul deg et lite øyeblikk, inntil vreden går over! For se, Herren går ut fra sin bolig for å hjemsøke dem som bor på jorden for deres misgjerning. Jorden skal la det blod som er utøst på den, komme for dagen, og ikke mer dekke sine drepte. Jes 26:19-21

ORDET FOR BORTRYKKELSE I GRUNNTEKSTEN

Det greske ordet som er brukt for "bortrykkelse" er ordet HARPAZO.
I denne oversettelsen av Bibelen (NB07), brukes to ord "rykkes opp" mens det på grunnteksten heter harpazo, hvilket også betyr "rykket opp".

Vi ser altså at apostelen Paulus trodde at en dag ville menigheten av både hensovnede og levende, bli bortrykket. Så fra dette skriftstedet har vi altså ordet "bortrykkelse" eller å bli rykket opp i skyer. Dette ordet forekommer 14 ganger i det nye testamentet. Det betyr Å BLI GREPET OG RYKKET BORT MED KRAFT. Vi kan se på av disse 12-13 skriftstedene hvor dette ordet forekommer:

"Så bød han å stanse vognen. Og de steg begge ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og han døpte ham. Men da de steg opp av vannet, rykket [harpazo] Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede". Apg 8:38-39 NB07

"For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp [harpazo] i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren". 1.Tess 4:16-17 NB07

"Men fra døperen Johannes' dager til nå trenger de seg inn i himlenes rike med makt, og de som trenger seg inn, river [harpazo] det til seg". Matt 11:12 NB07

"Hver den som hører ordet om riket og ikke forstår det, til ham kommer den onde og røver [harpazo] det som er sådd i hjertet. Dette er den som ble sådd ved veien". Matt 13:19 NB07

"Da nå Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt [harpazo] for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene". Joh 6:15 NB07

"Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver [harpazo] dem og jager dem fra hverandre". Joh 10:12 NB07

"Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut [harpazo] av min hånd". Joh 10:28 NB07

"Striden ble nå så voldsom at den øverste høvedsmannen fryktet for at Paulus skulle bli slitt i stykker av dem. Han bød derfor soldatene å gå ned og rive [harpazo] ham fra dem og føre ham inn i festningen". Apg 23:10 NB07

"Jeg kjenner et menneske i Kristus – om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det – en som for fjorten år siden ble rykket [harpazo] like inn i den tredje himmel". 2.Kor 12:2 NB07

"Han ble rykket [harpazo] inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er tillatt for et menneske å tale". 2.Kor 12:4 NB07

"andre skal dere frelse ved å rive dem ut [harpazo] av ilden. Andre igjen skal dere miskunne dere over i frykt, idet dere til og med hater kappen som er smittet av kjødet". Jud 23 NB07

"Hun fødte en sønn, et guttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav. Og hennes barn ble rykket bort [harpazo] til Gud og hans trone". Åp 12:5 NB07

HVA ER MENIGHETENS BORTRYKKELSE?

I 1. Tessalonikerbrev, lærer apostelen Paulus at når vår Herre Jesus Kristus kommer tilbake for å hente sin menighet, vil alle de som tror på ham bli fysisk oppreist fra gravene. Når denne oppstandelsen skjer, vil alle de som lever og tror på Jesus, bli forvandlet og få herliggjorte kropper. Disse to gruppene, de hensovnede, altså de som døde i troen på Jesus, og de levende troende, bli bortrykket og møtes med Jesus på skyen.

"For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus også føre dem som er sovnet inn, sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren". 1.Tess 4:14-17 NB07

Det er umulig å bortforklare sannheten om at Jesus kommer for å rykke bort menigheten fra jorden. Går det an å være en nytestamentlig kristen om man fornekter både oppstandelsen og bortrykkelsen? En slik fornektelse strider mot hele bibelens lære.

I tillegg til det som her er sagt, er vi overbevist om at denne oppstandelsen av de hensovede troende, og forvandlingen og bortrykkelsen av både de oppstandne døde i Kristus og de som ennå lever ved hans komme, skal finne sted FØR Guds vrede over verden og de som holder sannheten nede i urettferdighet, finner sted.

Jesus sa at vi må legge merke til det som skjedde med Noah og hans familie. Som det var i Noahs dager, skal det også være ved Menneskesønnens tilkommelse.
Tenk på den gudfryktige Lot som ble ført ut av byene Sodoma og Gomorra, før ild og svovel falt ned fra himmelen over byene.

I den gamle apokryfiske boken Jashers bok ("Den rettskafnes bok", Josv 10:13 og 2.Sam 1:18) skrives det om tiden før vannflommen, at Gud Herren tok hjem til seg  alle de rettferdige som var på Jorden. Han ville ikke at de skulle se all den elendighet som vannflommen førte med seg.

Den siste av de som gikk bort var Metusalah, i en alder av 969 år. Han navn betyr: "Når han dør skal det komme". Det var altså ingen av de hellige som druknet i vannflommen, Noah og hans familie, i alt åtte sjeler, ble berget i arken. som er et stort forbillede på Jesus, vår redningsmann til evig tid.
 
toppen