ARGUMENTER MOT POST-TRIBULATIONISM  
     
  Vi lager vi en enkel begrepsforklaring her For å unngå forvirring

LÆREN OM BORTRYKKELSE FØR TRENSELSTIDEN (PRE-TRIBULATIONISME)
LÆREN OM BORTRYKKELSE ETTER TRENGSELTIDEN (POST-TRIBULATIONISME)
LÆREN OM BORTRYKKELSE I MIDTEN AV TRENGSELSTIDEN (MIDT-TRIBULATIONISME

Den tidlige menigheten levde i troen på Jesu umiddelbare komme. Deres forventning var at Kristus kunne komme når som helst. Pre-tribulasjonismen eller lære om Jesu komme FØR trengselstiden, er den eneste som er harmoni med læren om Jesu komme til enhver tid.

Før vi betrakter argumentene som brukes av talsmenn for post-tribulasjonismen, bør man observere de grunner som post-tribulationismen hviler på.

(1) Post-tribulationism må være basert på en fornektelse av dispensasjonismen (læren om tidsaldrene i Bibelen). Læren om bortrykkelsen etter trengselstiden kommer i skade for å plassere menigheten i det spesielle tidsrom i profetien som kalles for "en trengselstid for Jakob" (Jer 30:7) Med dette hviler argumentet om bortrykkelsen på en fornektelse av skillet mellom Israel og kirken.

(2) Post-tribulasjonismen hviler på en fornektelse av bibelsk undervisning om naturen og hensikten med trengselperioden. Mens skriften bruker slike begreper som vrede, dom, harme, prøving, problemer og ødeleggelse for å beskrive trenselsperioden og sier at den guddommelige hensikten denne trengselstiden er å utøse Guds vrede og dom over synden. Med dette kommen en i skade for å forkludre viktige sider i forståelsen av det profetiske ordet.

(4) Post-tribulasjonismen må fornekte alle forskjeller en kan finne i skriften mellom bortrykkelsen og Kristi annet komme til Oljeberget, noe som gjør disse to profetiske begivenhetene til én hendelse.

(4) Post-tribulasjonismen må fornekte læren om umiddelbarhet, dvs. læren om at Jesus kan komme til enhver tid og når som helst, og erstatte undervisningen om bortrykkelsen med en lære som sier at en rekke tegn må først oppfylles før Herrens komme kan skje.

(5) Post-tribulasjonismen må bruke og fortolke viktige skriftsteder som viser Guds program for Israel (Matteus 13; Matt 24-25; Åp 4-19) og overføre disse til å bety kirken istedet for Israel. Det vil dermed bli klart at denne læren hviler i hovedsak på et system av fornektelser og tolkninger som hevdes av pretribulasjonismen som lære absolutt det motsatt.

HVORDAN SER JESU MENIGHET UT DERSOM BORTRYKKELSEN FINNER STED ETTER DEN STORE TRENGSEL?

Det er dem som hevder at menighetens bortrykkelse finner sted etter Den store trengsel. Først, hva er den store trengsel? Dette begrepet er hentet tre steder i Bibelen: I Dan 12:1 " På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dagen noe folkeslag ble til og til den tiden. Men på den tiden skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken." Dan 12:1

Likeså fra Matt 24:15: "For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli!" Matt 24:21 og fra Åp. 7:13-14
"Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kappene – hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod." Åp 7:13-14

HERRENS DAG I BIBELEN
Trengselstiden er identisk med Herrens dag i Bibelen, både i GT og NT. Hver gang vi leser om Herrens dag er den forbundet med trengsel, mørke og dom.
Vi kan gjengi mange skriftsteder om dette.

"Skrik og jamre dere! For Herrens dag er nær. Den kommer som en ødeleggelse fra Den Allmektige." Jes 13:6

"Ve dem som lengter etter Herrens dag! Hva vil dere med Herrens dag? Den er mørke og ikke lys." Amos 5:18

"Nær er Herrens dag, den store. Den er nær og kommer med stor hast. Hør! Det er Herrens dag! Full av angst skriker da kjempen." Sef 1:14

"Dere vet jo selv godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier: Fred og ingen fare! – da kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle komme over dere som en tyv." 1Tess 5:2-4

"Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden." Luk 21:34-35

HVOR LANG ER HERRENS DAG?
Herrens dag er ikke én dag a 24 timer. Herrens dag er en periode som vil vare i 7 år. Denne perioden tilsvarer den siste uken av profetien om de 70 årsukene i Dan 9:24-27. Den 70. årsuken er igjen delt i to – 3 ½ pluss 3 ½ år. I denne uken har Antikrist makten på jorden og jorden opplever kolossale katastrofer slik vi finner det i Åpenbaringsboken fra kap 7 til 19.

I den store trengsel finner vi at Antikrist innfører sitt system som gir ham total makt over hvert menneske. Han innfører en merking av alle mennesker sammen med sitt eget navns tall, 666. Alle som ikke tar dette merket på sin panne og sin hånd, bli drept ved halshogging.

"Det utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn." Åp 13:16-17

De som utsettes for disse prøvelsene er de hellige som har blitt frelst ETTER bortrykkelsen. Disse lider martyrdøden, men opplever en spesiell oppstandelse like før Jesu annet komme.

"Jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Og jeg så deres sjeler som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og de som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne eller hånd. Og de ble levende og hersket sammen med Kristus i tusen år." Åp 20:4

Menigheten av de hellige som har blitt frelst gjennom hele menighetens historie på jorden og inntil Jesu første komme, er ikke å se på jorden etter kapitel 4 i Åpenbaringen. De blir opprykket og kommer dermed ikke i betraktning i den store trengsel.

"Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone." Åp 3:10-11 Norsk Bibel 2007

Det er tydelig i dette vers 10 at det finns to grupperinger her. De som tar vare på Jesu ord i tålmodighet og de som bor på jorden. Den første gruppen blir bevart fra trengselen som skal komme mens den andre gruppen utsettes for guddommelige prøvelser. Disse prøvelsene er uten tvil forbundet med Herrens dag og Guds vrede dvs. Den store trengsel.

DEN STORE TRENGSEL ER SYNONYMT MED GUDS VREDE
I Åpenbaringsboken leser vi om store prøvelser idet seglene på boken blir brutt av Jesus, det ene etter det andre. Da høres domsbasunene, og en ser vredesskålene bli tømt ut og det ropes Ve, Ve. Ve.

Hva er så Guds vrede? Vi trodde at Gud var en kjærlig Gud, så hvordan kan det være at han også kan vise vrede? Det kommer klart frem at Gud ER kjærlighet, men at han kan vise sin vrede også. Det er en rekke stiftssteder som taler om Guds vrede som skal åpenbares i endens tid.

"For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet." Rom 1:18

"På grunn av disse tingene kommer Guds vrede over vantroens barn." Kol 3:6

"Og de sier til fjell og klipper: Fall over oss og skjul oss for hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede. For deres store vredesdag er kommet, og hvem kan da bli stående?" Åp 6:16-17

GUDS VREDE SKAL IKKE KOMME OVER DEN NYTESTAMENTLIGE MENIGHETEN
Men denne Guds vrede som skriften taler om, skal ikke komme over Guds barn frem til Jesu komme. Trengselstiden er tiden for Guds vrede, men menigheten skal reddes ut fra denne trengsel som representerer Guds vrede.

"For de forteller selv om den inngangen vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans Sønn fra himlene – han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer." 1Tess 1:9-10

"For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus," 1Tess 5:9

"Hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden." Rom 5:9

HVORDAN SKAL VI BLI FRELST FRA GUDS VREDE?
Vi skal bli frelst ut fra vreden ved en bortrykkelse. De hensovede i Kristus skal først oppstå og vi som lever skal, sammen med dem, bli rykket bort fra denne verden til et møte med Jesus på skyene.

"Se, jeg sier dere et mysterium: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet, brått, i et øyeblikk, ved den siste basunen. For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet." 1Kor 15:51-52

"For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren." 1Tess 4:16 -17

Vi tar også med et avsnitt fra Jes 26:19-21 NB

"Dine døde skal bli levende. Mine lik skal stå opp. Våkn opp og juble, dere som bor i støvet! For dugg over grønne urter er din dugg, og jorden gir døde tilbake til livet. Mitt folk, kom inn i dine kamre og lukk dørene etter deg! Skjul deg et lite øyeblikk, inntil vreden går over! For se, Herren går ut fra sin bolig for å hjemsøke dem som bor på jorden for deres misgjerning. Jorden skal la det blod som er utøst på den, komme for dagen, og ikke mer dekke sine drepte. Jes 26:19-21

Kilde:
Norsk Bibel 2007
 
     
     
     
     
     
  toppen  
     
     
 

Webmaster: Torolf Karlsen, Epost: torolf.karlsen@sannhetenoglivet.net